Teftiş Kurulu Başkanlığı
Personel, Mütalaa ve Görüş Bürosu

Personel, Dava ve Görüş Bürosunun Görevleri

a) Başka birimlerden gönderilen başta kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları olmak üzere görev alanına giren konularda görüş bildirmek.

b) Yurt içi ve yurt dışı toplantılara iştirak edecek personele, görevlendirme yazılarını yazmak ve buna ilişkin kayıtları düzenlemek.

c) TBMM tarafından gönderilen soru önergeleri ile ilgili işlemleri yürütmek.

d) Hâl kâğıtlarının iptali istemiyle açılan davalarla ilgili bilgi ve belgeleri hazırlayarak ilgili mercie göndermek.

e) Hâl kâğıtlarına yapılan itirazların kabûlü ya da reddine karar verilmek üzere gerekli yazışmaları yapmak, buna dair kayıtları tutmak.

f) Denetimler esnasında düzenlenen önerilere yönelik itirazlar hakkında bir karar verilmek üzere gerekli yazışmaları yapmak, buna dair kayıtları tutmak.

g) Müfettişler ve personelin yıllık izin - raporlarına ilişkin işlemleri ve diğer özlük yazışmalarını yapmak.

h) Seminer, eğitim ve dil kursları ile ilgili yazışmaları yapmak.

I)  Haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak ilgili birimlere sunmak.