Kurulda Görev Alma

Adalet Müfettişliğine; 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 37 nci, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 19 uncu ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 26 ncı maddeleri gereğince, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış hâkim ve Cumhuriyet savcılarından adalet müfettişliği hizmetinde yararlı olacağı anlaşılanlar arasından, muvafakatleri alınarak Başkanın teklifi üzerine (3) sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 nci maddesinin ikinci ve 3 üncü maddesinin ikinci fıkraları uyarınca Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılmaktadır.