Teftiş Kurulu Başkanlığı
Muhasebe ve Satın Alma Bürosu

Muhasebe ve Satın Alma Bürosunun Görevleri

a) Kurul personelinin maaş ve fazla mesai ödemelerini gerçekleştirmek.

b) Müfettişlerin hesap çizelgelerini ve yolluk bildirilerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemleri hazırlamak, yolluk ödemelerini temin etmek.

c) Bakanlığımız aleyhine açılan davalarda, Başkanlığımıza tahakkuk ettirilen yargılama ve vekâlet giderlerinin ödemesini gerçekleştirmek.

d) Emekli keseneklerini her ay maaşlara oranlı olarak SGK’ya göndermek ve gerekli belgeleri merkez saymanlık müdürlüğüne bildirmek.

e) Başkanlık adına bütçe tekliflerinin hazırlığını yapmak.

f) Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca yapılması gereken işlemleri gerçekleştirmek.

g) Strateji Geliştirme Başkanlığı ile sürekli bilgi paylaşımı sağlanarak her üç ayda bir harcama kalemlerine ilişkin çizelgeleri hazırlayıp ilgili birime aktarmak.

h) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Bütçe Uygulama Talimatı esas ve usullerine göre birimde ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları ile ilgili tahakkuk belgelerini düzenlemek.

ı) Temsil, tanıtma ve kırtasiye kalemlerinde gerekli harcamaları yapmak.