RESMİ KURUMLAR
Kurulumuzun Görev ve Yetkileri

MADDE 8 – (1) Kurul, mevzuatın yetkili kıldığı hususlarda aşağıda belirtilen görev ve yetkileri kullanır:

a) Denetim yapmak,

b) Araştırma, inceleme ve soruşturma icra etmek,

 

c) Görev alanına giren konularda, uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gereken kanunî ve idarî tedbirler konusunda Bakanlığa ayrıntılı ve somut tekliflerde bulunmak,

 

ç) Görev alanına giren konularda Devletin yurt dışı birimlerinde, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak,

 

d) Bakanlık birimlerinin, diğer Bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının Kurulun görev alanına giren soruları hakkında görüş bildirmek, gerektiğinde bu konulardaki toplantı ve diğer faaliyetlere katılmak,

 

e) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Bakan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
  • Adalet Bakanlığı Ek Binası Milli Müdafaa Cd. No: 22 Kat:12-13 Bakanlıklar Kızılay / ANKARA
  • teftis@adalet.gov.tr
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır. Webmaster : Volkan YEŞİLYURT